Δημόσιο Λογιστικό

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 2/3664/ΔΠΓΚ/13-1-2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. 2/3664/ΔΠΓΚ/13-1-2017 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Διαβάστε σχετικά εδώ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/100018/0026/30-12-2016 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ: 2/100018/0026/30-12-2016 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ Διαβάστε σχετικά εδώ

ΑΡΙΘ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄623)

ΑΡΙΘ. Δ.Τ.Δ.Β. 1027608ΕΞ2016 (ΦΕΚ Β΄623) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ Διαβάστε σχετικά εδώ