Πολιτική Ποιότητας

Οι Πιστοποιήσεις μας

Διασφάλιση Ποιότητας EN ISO 9001

 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το έτος 2005, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001.
Με την πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001 η εταιρεία μας εξασφαλίζει:

  • Πλήρη ικανοποίηση των πελατών της
  • Υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους πελάτες της
  • Συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Ανταπόκριση και πλήρη κάλυψη των πελατών της, στις νέες ανάγκες τους
  • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης προς το προσωπικό της και αξιολόγηση της απόδοσής του

Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

 

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη από το έτος 2013 σύμφωνα με το εξαιρετικά απαιτητικό Πρότυπο ISO 27001 για τη διαχείριση ασφάλειας των πληροφοριών και επιτυγχάνει την πλέον επίσημη διεθνώς αναγνώριση ότι:

  • Εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, προστατεύει την ακεραιότητα και εγγυάται τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και στοιχείων που διαχειρίζεται κατά την παροχή των υπηρεσιών της, προς τους πελάτες της
  • Μεριμνά με το βέλτιστο δυνατό τρόπο για τη συμμόρφωση της λειτουργίας της με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο περί εμπιστευτικής διαχείρισης προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων
  • Αποδεικνύει τη δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας για τη προστασία των δεδομένων των πελατών της, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεών της και την υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων που αναλαμβάνει με ειδική μέριμνα στην ασφάλεια των πληροφοριών